free templates joomla
 

Regulamin usługi SPS Administracja

I. Postanowienia ogólne

 • §1.Oprogramowanie SPS ADMI zwane dalej Platformą jest udostępniane za pośrednictwem serwisu internetowego www.spsadmi.pl przez e-kierowca sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 184, zwaną dalej „Operatorem”.
 • §2.Niniejszy Regulamin reguluje wszelkie kwestie związane z korzystaniem z Platformy, chyba, że co innego wynika z odrębnej umowy zawartej w tym zakresie z Użytkownikiem lub odrębnego regulaminu dotyczącego opcjonalnych elementów Platformy.
 • §3.Użytkownikiem Platformy może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców.
 • §4.Użytkownik w ramach prowadzonej działalności i dostępnej w Platformie funkcjonalności może nadać uprawnienia do korzystania ze swojego dostępu do Platformy swoim pracownikom lub współpracownikom, zwanym dalej „Instruktorami” oraz osobom szkolonym, zwanym dalej „Kursantami”. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Platformy, przez Instruktorów i Kursantów.

II. Warunki udostępniania Platformy

 • §5.Korzystanie z Platformy oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu
 • §6.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą pierwszego logowania do Platformy po zaakceptowaniu Regulaminu.
 • §7.Użytkownik logując się do Platformy oświadcza, że:
 • podane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 • §8.Udostępnianie odpłatnych opcjonalnych elementów Platformy może być ograniczone w czasie.
 • §9.Operator zobowiązuje się do utrzymania dostępności Platformy na poziomie 95%.
 • §10.Operator zobowiązuje się do udostępnienia Platformy lub opcjonalnych jej składników nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta Użytkownika lub wyboru dodatkowego składnika. Jeżeli konto Użytkownika zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas udostępnienie Platformy lub jej opcjonalnych składników może nastąpić najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
 • §11.Operator zastrzega sobie prawo do:
 • przejściowego zaprzestania udostępniania Platformy ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy,
 • wysyłania na adres email Użytkowników, Instruktorów i Kursantów komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy,
 • odmowy udostępnienia Platformy jeśli Użytkownika poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres email,
 • dowolnej modyfikacji Platformy, narzędzi oraz sposobu jej działania bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze
 • dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów.
 • §12.Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wprowadzanych przez Użytkownika danych.
 • §13.Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu email. Adres ten jest podawany w trakcie zakładania konta Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu email, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim profilu Użytkownika.
 • §14.Adres email jest powiązany z kontem Użytkownika i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej z korzystaniem z Platformy.
 • §15.Operator może odmówić utworzenia konta Użytkownika o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Platformy lub jeżeli Operator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Operatora.
 • §16.Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku korzystania z Platformy.
 • §17.Użytkownik ma prawo i obowiązek korzystać z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób określony Regulaminem, odrębnymi umowami jeśli zostały zawarte, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi, w szczególności zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika w Platformie bezprawnych treści.
 • §18.Hasło ma charakter poufny. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Platformy i nie udostępniać go osobom trzecim.
 • §19.Aktualny wykaz i ceny opcjonalnych elementów Platformy dostępne są w Cenniku dostępnym w serwisie internetowym Platformy.
 • §20.Przed skorzystaniem z opcjonalnych elementów Platformy Użytkownik zostanie poinformowany o odpłatności i zasadach korzystania z danego elementu.
 • §21.Wykorzystanie opcjonalnych elementów Platformy przez Użytkownika, jego pracowników, współpracowników lub inne powiązane z Użytkownikiem osoby trzecie do celów innych niż indywidualne wykorzystanie i udostępnienie Kursantom, nadzór i administracja szkoleń oraz zapoznanie się z ich treścią, w szczególności do prowadzenia zajęć w postaci wykładu, ćwiczeń, seminarium, itp. bez uzyskania odrębnej zgody Operatora i uiszczenia odpowiedniej opłaty, jest zabronione.
 • §22.W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym Użytkownik zapłaci na rzecz Operatora karę w wysokości 10.000,00 zł za każde ze stwierdzonych naruszeń. W szczególności za takowe naruszenie będzie uznane powtarzające się liniowe odtwarzanie treści odpowiadających programowi szkolenia w godzinach funkcjonowania danego Użytkownika.
 • §23.W związku z zamieszczaniem w Platformie przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich (Kursantów, Instruktorów), niniejszym Użytkownik powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych, jakie zamieszcza w Platformie w celu korzystania z jej funkcjonalności.
 • §24.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), umowa powierzenia przetwarzania danych powinna zostać zawarta na piśmie. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik powinien pobrać wzór umowy powierzenia, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu i wypełniony w dwóch egzemplarzach odesłać na adres siedziby Operatora. W przypadku niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy powierzenia na piśmie, Użytkownik, jako administrator danych zamieszczanych przez niego w Platformie ponosi pełną odpowiedzialność, w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

III. Warunki techniczne korzystania z Platformy przez Użytkownika

 • §25.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator są następujące:
 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.
 • §26. Operator zastrzega, że korzystanie z Platformy może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

IV. Szczegółowe warunki korzystania z dodatkowych opcji z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego pracowników Operator

 • §27.Odpowiednie opcje są realizowane przez Operatora pod warunkiem umożliwienia i po spełnieniu warunków ich realizacji przez właściwe organy administracji publicznej, udzielenia i opłacenia pełnomocnictwa oraz przekazania go właściwemu organowi administracji publicznej.
 • §28.Użytkownik samodzielnie przygotowuje niezbędne do podpisania dokumenty lub informacje.
 • §29.Przygotowane przez Użytkownika dokumenty lub informacje są podpisywane przez upoważnionych pracowników Operatora trzy razy dziennie w dni robocze w następujących godzinach: 10:00, 13:00 i 16:00. Dokumenty lub informacje muszą być przygotowane przed ww. godzinami. W przypadku przygotowania dokumentów lub informacji po godz. 16:00, zostaną one podpisane w następnym dniu roboczym. Użytkownik samodzielnie jest odpowiedzialny za terminowe przekazanie do właściwego organu podpisanych dokumentów lub informacji.
 • §30.Usługa jest realizowana od następnego dnia roboczego od wpływu do Operatora potwierdzenia złożenia przez Użytkownika pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

V. Warunki korzystania z Platformy przez Instruktora

 • §31.Instruktor może korzystać z Platformy w zakresie uprawnień nadanych mu przez Użytkownika.
 • §32.Postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z Platformy przez Użytkownika stosuje się odpowiednio do Instruktora.
 • §33.Instruktor może korzystać z przyznanych mu uprawnień w ramach Platformy wyłącznie osobiście, wykorzystując do tego celu wyłącznie mu przypisane nazwy użytkownika i hasło.

VI. Warunki korzystania z Platformy przez Kursanta

 • §34.Kursant może korzystać z Platformy w zakresie uprawnień nadanych mu przez Użytkownika.
 • §35.Postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z Platformy przez Użytkownika stosuje się odpowiednio do Kursanta, w zakresie w jakim nie sprzeciwia się to przepisom powszechnie obowiązującego prawa w szczególności w zakresie ochrony konsumentów.
 • §36.Kursant może korzystać z przyznanych mu uprawnień w ramach Platformy wyłącznie osobiście, wykorzystując do tego celu wyłącznie mu przypisane nazwy użytkownika i hasło.

VII. Prawa autorskie

 • §37.Majątkowe prawa autorskie do Platformy, jej części składowych oraz części i fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze należą do Operatora.
 • §38.Utrwalanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne publiczne udostępnianie Platformy, jej części składowych oraz części i fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze bez uzyskania odrębnej zgody Operatora jest zabronione.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 • §39.Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Platformy.
 • §40.Reklamacje rozpatruje Operator.
 • §41.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres email),
 • wskazania jakiego elementu Platformy reklamacja dotyczy,
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.
 • §42.Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 • §43.Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego na stronie spsadmi.pl formularza lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 • §44.Operator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

IX. Rozwiązanie umowy

 • §45.Umowa o korzystanie z Platformy może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 • §46.Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez wysłanie stosowanego oświadczenia ze swojego aktualnego adresu email.
 • §47.Operator ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z Platformy i usunąć konto Użytkownika w następujących przypadkach:
 • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
 • umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 • wykorzystywania Platformy przez Użytkownika niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
 • usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia konta, lub później podanego konta poczty elektronicznej w profilu Użytkownika,
 • otrzymywania przez Operatora powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze udostępnianie Platformy.
 • §48.Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem oznacza automatyczne zablokowanie dostępu do platformy dla zdefiniowanych przez Użytkownika Instruktorów i Kursantów.
 • §49.O rozwiązaniu umowy Operator poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.
 • §50.Operator zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia Platformy na rzecz Użytkownika, z którym rozwiązano umowę z uwagi na naruszenie Regulaminu.

X. Postanowienia końcowe

 • §51.Wszelką korespondencję dotyczącą Platformy Użytkownicy, Instruktorzy i Kursanci powinni kierować na następujący adres poczty elektronicznej Operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 • §52.Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą udostępniane w serwisie internetowym Platformy na 30 dni przed terminem wejścia w życie.
 • §53.Zmiany Regulaminu są wiążące dla Kursantów dopiero po ich zaakceptowaniu.
 • §54.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub odrębnych dokumentach, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • §55.Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z udostępniania Platformy Użytkownikom jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 • §56.W przypadku uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne, zachowuje on moc w pozostałej części.
 • §57.Dokumentem regulującym sprawy z zakresu ochrony danych osobowych Użytkowników jest Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem elektronicznym www.spsadmi.pl.
 • §58.Regulamin wchodzi w życie dnia 01.06.2012r.

Cennik SPS Admi

Załącznik do regulaminu

 

Serwis SPS Administracja wykorzystuje "cookies" (ciasteczka) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz personalizacji ustawienia treści i usług. W przypadku braku zgody na ich zapisywanie konieczna jest zmiana odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej.

Akceptuję cookies.